«БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АЖИГЛАЛТ» сонин бичиг   Leave a comment

2018 оны 3-р сараас эхлэн сар тутам, зарим шаардлагатай үед тухай бүр цахим хэлбэрээр гарч эхлэнэ.

Мөн цаасан дээр хэвлэж түгээнэ.

id-1545

Posted 2018 by baigaliorchin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: