+ Байгаль орчны мэдээллийн товчоо   Leave a comment

Орон нутаг, газар орны нэр: Төв аймгийн Заамар сум

Газар нутгийн хэмжээ: 2,900 км² буюу 280.3 мянган га

Хүн амын тоо: 6000 гаруй (2016 оны байдлаар)

Газар зүй, байгаль орчны онцлог: Заамар сумын нутаг дэвсгэрийн ихэнхийг эзлэн орших Заамарын нуруу нь Их Хэнтийн нурууны үргэлжлэл бөгөөд хус, улиас, хар мод ургадаг. Саарал чоно, халиун буга, үнэг, хярс, цагаан зээр, бор гөрөөс, тарвага гээд олон янзын амьтад амьдрах бөгөөд тэр ч бүү хэл Наймганы нуруунд аргаль амьдрана.


1. ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Газрын нэгдмэл сангийн тайлан
Тусгай хэрэгцээний газар нутаг

1. Хоньчийн нуруу – Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг

2.Заамар сумын нутаг – Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг

3.Мануултын ам – Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг

4.Зэгстэй булангаас сумын төв – Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

 


2. ГОЛ, УС, РАШААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Усны мэдээллийн сан

Булгууд

Д/Д Нэр Бүртгэлийн дугаар Байршил Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Дунд уртын булаг 10948 Тосон баг,1-р баг Дэлгэрэнгүй
2 Халзан дэрс 10882 Төвийн баг, 4-р баг Дэлгэрэнгүй
3 Бамбан шанд 10856 Төвийн баг, 4-р баг Дэлгэрэнгүй
4 Өргөн намаг 10843 Төвийн баг, 4-р баг Дэлгэрэнгүй
5 Хадан хошуу 11087 Тосон баг, 1-р баг Дэлгэрэнгүй
6 Хөх булаг 10656 Төмстийн баг, 2-р баг Дэлгэрэнгүй
7 Баян булаг 10632 Төмстийн баг, 2-р баг Дэлгэрэнгүй
8 Сондуулын булаг 10843 Төвийн баг, 4-р баг Дэлгэрэнгүй
9 Хөөвөрийн булаг Тосон баг,1-р баг Дэлгэрэнгүй
10 Овоотын булаг Тосон баг,1-р баг Дэлгэрэнгүй
11 Бөөрийн булаг 10789 Төмстийн баг, 2-р баг Дэлгэрэнгүй
12 Овоон булаг Төмстийн баг, 2-р баг Дэлгэрэнгүй
13 Цэнхэр булаг 10800 Төвийн баг, 4-р баг Дэлгэрэнгүй
14 Хавцгайтын булаг 11208 Тосон баг,1-р баг Дэлгэрэнгүй
15 Шар ховын булаг 11099 Тосон баг, 1-р баг Дэлгэрэнгүй
16 Худагийн булаг Тосон баг, 1-р баг Дэлгэрэнгүй
17 Сүүж булаг 11089 Тосон баг, 1-р баг Дэлгэрэнгүй
18 Цагаан булаг 11072 Хайлааст баг, 3-р баг Дэлгэрэнгүй
19 Зүүн шандын булаг 10921 Төмстийн баг, 2-р баг Дэлгэрэнгүй
20 Баруун шандын булаг 10872 Төмстийн баг, 2-р баг Дэлгэрэнгүй
21 Ар наймган булаг 10933 Хайлааст баг, 3-р баг Дэлгэрэнгүй
22 Урд дэлэнгийн булаг Хайлааст баг, 3-р баг Дэлгэрэнгүй
23 Дунд дэлэнгийн булаг Хайлааст баг, 3-р баг Дэлгэрэнгүй
24 Хойд дэлэнгийн булаг Хайлааст баг, 3-р баг Дэлгэрэнгүй
25 Гичгэний булаг 10816 Дэлгэрэнгүй

 

Гол, горхинууд

Д/Д Голын нэр Усны сав газрын нэр Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Овоотын горхи Туул Дэлгэрэнгүй
2 Зүүн чингэл горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
3 Баруун чингэл горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
4 Бэлхийн горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
5 Гичгэний гол Туул  Дэлгэрэнгүй
6 Өвөр уртын горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
7 Дунд уртын горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
8 Ар-уртын горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
9 Өвөр уртын горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
10 Дунд уртын горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
11 Ар-уртын горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
12 Сэрүүний горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
13 Тосонгийн гол Туул  Дэлгэрэнгүй
14 Баянгол Туул  Дэлгэрэнгүй
15 Ар наймган горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
16 Баянгол Туул  Дэлгэрэнгүй
17 Туул гол Туул  Дэлгэрэнгүй
18 Баян булгийн горхи Туул  Дэлгэрэнгүй

Нуур, тойром

Д/Д Нуур, тойрмын нэр Нуур, тойрмын төрлийн нэр: Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Цайдам нуур Байнгын Дэлгэрэнгүй
2 Цагаан нуур Байнгын Дэлгэрэнгүй
3 Хунтайжын бүрд Байнгын Дэлгэрэнгүй
4 Хар нуур Байнгын Дэлгэрэнгүй

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газар
Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүс
Усны хяналт-шинжилгээний сүлжээ
Усны сав газар (тухайн орон нутаг хамаарах)
Газрын доорхи усны орд
Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс
Уст цэгүүд

Д/Д Нэр Уст цэгийн дугаар: Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Өрөмдмөл худаг
1 Зогсоол ӨХ-5671 Дэлгэрэнгүй
2 Бэлх ӨХ-5536 Дэлгэрэнгүй
3 Ар урт ӨХ-5535 Дэлгэрэнгүй
4 Хүнхэр ӨХ-5534 Дэлгэрэнгүй
5 Атар бригад ӨХ-5533 Дэлгэрэнгүй
6 Элстэй ӨХ-5532 Дэлгэрэнгүй
7 Хуйс толгой ӨХ-5531 Дэлгэрэнгүй
8 Олон хонхор ӨХ-5530 Дэлгэрэнгүй
9 Агьт ӨХ-5529 Дэлгэрэнгүй
10 Үнэгтийн хоолой ӨХ-5527 Дэлгэрэнгүй
11 Өвөр наймган ӨХ-5538 Дэлгэрэнгүй
Богино яндант худаг
1 Хонгор морьт БЯХ-1009 Дэлгэрэнгүй
2 Борбулан БЯХ-970 Дэлгэрэнгүй
3 Түншийн адаг БЯХ-145 Дэлгэрэнгүй
Энгийн уурхайн буюу гар худаг
1 Цайдам ЭУХ-1028 Дэлгэрэнгүй
2 Улаан энгэр ЭУХ-954 Дэлгэрэнгүй
3 Халзан дэрс ЭУХ-953 Дэлгэрэнгүй
4 Дулаан ЭУХ-947 Дэлгэрэнгүй
5 Долоон ЭУХ-948 Дэлгэрэнгүй
6 Цагаан худгийн хоолой ЭУХ-948 Дэлгэрэнгүй
7 Ягаан толгой ЭУХ-615 Дэлгэрэнгүй
8 Дэрс хонхор ЭУХ-861 Дэлгэрэнгүй
9 Дулаан ЭУХ-859 Дэлгэрэнгүй
10 Цагаан хүүхдийн хоолой ЭУХ-593 Дэлгэрэнгүй
11 Бүрдийн эх ЭУХ-562 Дэлгэрэнгүй
12 Бүрдийн эх ЭУХ-563 Дэлгэрэнгүй
13 Хар эрэг ЭУХ-561 Дэлгэрэнгүй
14 Хар нуур ЭУХ-560 Дэлгэрэнгүй
15 Хөдөө доод ам ЭУХ-752 Дэлгэрэнгүй
16 Зайсангийн өвөр ЭУХ-409 Дэлгэрэнгүй

Рашааны орд
Ус ашиглалтын мэдээлэл
Хаягдал ус хаях, зайлуулах цэгүүд
Усны барилга байгууламж


3. ОЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 


4. АМЬТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 


5. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Д/Д Нэр Газрын нэр Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Хоньчийн нуруу Төв аймгийн Цээл, Заамар сумдын нутаг Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар Аймгийн отрын бүс нутаг болон ой,амьтан, ургамал, усны нөөцийн газар Дэлгэрэнгүй
2 Мануултын ам Төв аймгийн Заамар сумын нутаг Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар Сумын аялал амралтын түшиц газар Дэлгэрэнгүй
3 Зэгстэй булангаас сумын төв Төв аймгийн Заамар сумын нутаг Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар Уламжлалт морин уралдааны замыг хамгаалах Дэлгэрэнгүй
4 Заамар сумын нутаг /ашиглалтын лицензээс бусад нийт газар/ Улсын тусгай хамгаалалттай газар Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар Байгалийн унаган төрх, түүх, соёлын дурсгалт зүйлс Дэлгэрэнгүй

 

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь газар ашиглалт (зөвшөөрөл)
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь судалгаа, шинжилгээний ажил (зөвшөөрөл)

6. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Төсөл ба түүний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

 

 


7. АШИГТ МАЛТМАЛЫН (УУЛ УУРХАЙН) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Ашигт малтмалын үйл ажиллагаа (тусгай зөвшөөрөл)

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Эзэмшигч компанийн нэр Эзэмшигчийн РД Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Ашигт малтмалын төрөл Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-00000005 Алтандорнод Монгол 2112868 Баянголын дэнж 108.5959 Алт 1997-03-06 2027-03-06
2 MV-00000129 Эм Жи Жи И Си 5898749 Ар наймган хөндий доод хэсэг 103.7614 Алт 1996-07-24 2026-07-24
3 MV-00000175 Монголросцветмет 2550466 Туул голын гольдрол 503.4316 Алт 1995-08-18 2025-08-18
4 MV-00000178 Нью Хаппи 5229049 Тосонгийн гол 56.9639 Алт 1995-11-23 2025-11-23
5 MV-00000184 Монполимет 2029278 Тосонгийн дэнж 398.5178 Алт 1996-04-22 2026-04-22
6 MV-00000200 Алтандорнод Монгол 2112868 Баруун шанд 22.6503 Алт 1996-07-22 2026-07-22
7 MV-00000211 Мондулаан трейд 2554518 Баянголын хөндийн Зүүншанд 15.8934 Алт 1996-05-23 2024-05-23
8 MV-00000213 Заамар Гоулд 5935539 Цагаан чулуут 26.5878 Алт 1997-01-06 2027-01-06
9 MV-00000218 Их алт 2556847 Урд дэлэнгийн Жалга-44 64.1942 Алт 1995-12-18 2025-12-18
10 MV-00000283 ИЛТ ГОУЛД 5073189 Бага наймган 8.6739 Алт 1996-07-20 2026-07-20
11 MV-00000290 Баянгол эко заамар 5906865 Баянголын гольдрол 518.6977 Алт 1996-07-22 2026-07-22
12 MV-00000296 Гурван тамга 2091798 Хайлааст 228.2105 Алт 1995-10-14 2025-10-14
13 MV-00000321 Монполимет 2029278 Тосонгийн гольдрол 1015.2594 Алт 1996-10-14 2026-10-14
14 MV-00000323 Алтандорнод Монгол 2112868 Туулын полигоны зүүн дэнж 37.1905 Алт 1995-07-31 2025-07-31
15 MV-00000332 Мондулаан трейд 2554518 Багахайлааст 14.833 Алт 1994-05-06 2024-05-06
16 MV-00000379 Мондулаан трейд 2554518 Бага хайлааст 9.6939 Алт 1994-05-06 2024-05-06
17 MV-00000397 Мондулаан трейд 2554518 Бага хайлааст 11.3973 Алт 1994-05-06 2024-05-06
18 MV-00000447 Алтандорнод Монгол 2112868 Туулын зүүн дэнж 8.957 Алт 1995-07-31 2025-07-31
19 MV-00000704 Уулсзаамар 2819996 Туул голын дэнж 369.4676 Алт 1997-07-21 2027-07-21
20 MV-00000926 Уулсзаамар 2819996 Заамарын-Эх 829.2185 Алт 1998-01-15 2028-01-15
21 MV-00000966 Эргэмэг 2661861 Өндөр эрэг 19.0377 Алт 1998-02-06 2028-02-06
22 MV-00001134 Алтандорнод Монгол 2112868 Хашаат 125.2633 Алт 1998-04-21 2028-04-21
23 MV-00001137 Буд инвест 2100754 Урд дэлэнгийн дэнж 89.2951 Алт 1995-12-18 2025-12-18
24 MV-00001668 Бат-Алт төв 2574233 Баянгол 27.7718 Алт 1998-01-23 2028-01-23
25 MV-00002185 Монгол шин буо да 5926327 Цагаан булаг Жалга-5 41.2523 Алт 2000-04-07 2030-04-07
26 MV-00003803 Алтандорнод Монгол 2112868 Халзангийн ам 115.9411 Алт 2001-11-05 2031-11-05
27 MV-00004121 Их Тохойрол 2784262 Цагаан эрэг 33.5303 Алт 2002-02-01 2032-02-01
28 MV-00004411 Алтандорнод Монгол 2112868 Ар наймган 451.7125 Алт 2002-05-15 2032-05-15
29 MV-00004412 ИЛТ ГОУЛД 5073189 Ар наймган 530.1184 Алт 2002-05-15 2032-05-15
30 MV-00004691 Уулсзаамар 2819996 Урд дэлэн 73.6335 Алт 2002-07-29 2032-07-29
31 MV-00004773 Антрацит 2711818 Галт 35.891 Нүүрс 2002-08-21 2032-08-21
32 MV-00004878 Монголросцветмет 2550466 Улаан уул 66.4717 Алт 2002-09-17 2032-09-17
33 MV-00004910 Мондулаан трейд 2554518 Улаан шивэртийн ам 772.6822 Алт 2002-09-19 2032-09-19
34 MV-00005028 Монгол Майнинг энд Эксплорэйшн 5253535 Ар наймганы дунд хэсэг 1252.5968 Алт 2002-10-23 2032-10-23
35 MV-00005092 Алтандорнод Монгол 2112868 Баян-Овоот уул 37.1625 Алт 2002-11-08 2032-11-08
36 MV-00005778 Алтандорнод Монгол 2112868 Туулынбаруун дэнж 64.0432 Алт 2003-05-19 2033-05-19
37 MV-00005961 Алтандорнод Монгол 2112868 Туулын баруун дэнж 24.4378 Алт 2003-06-20 2033-06-20
38 MV-00006364 Нарийн гол гоулд 5131871 Нарийн гол 364.8816 Алт 2003-09-30 2033-09-30
39 MV-00006612 Жотойн Бажууна 5089417 Туулын гольдрол-3 47.8261 Алт 2003-12-02 2033-12-02
40 MV-00006784 АШБ 2555409 Баржин 172.0656 Алт 2004-01-26 2034-01-26
41 MV-00007137 Монголросцветмет 2550466 Улаан-Уул 113.2588 Алт 2004-03-23 2034-03-23
42 MV-00007197 Монголросцветмет 2550466 Туулын баруун тэнж 49.5233 Алт 2004-04-02 2034-04-02
43 MV-00007700 Нарийн гол гоулд 5131871 Нарийн гол 376.4039 Алт 2004-06-10 2034-06-10
44 MV-00007712 Эко алт 5722942 Их Тохойрол 2532.6097 Алт 2004-06-11 2034-06-11
45 MV-00007713 Эко алт 5722942 Их Тохойрол-1 604.8846 Алт 2004-06-11 2034-06-11
46 MV-00008863 Алтангол эксплорэйшн 2784165 Ар тамсаг-1-1 1253.4172 Алт 2004-12-08 2034-12-08
47 MV-00009305 Уулсзаамар 2819996 Дунд Галт 167.6765 Алт 2005-02-17 2035-02-17
48 MV-00009495 Баян гол тариалан 6188419 Баянголын дэнж Б хэсэг 87.6885 Алт 2005-03-24 2035-03-24
49 MV-00009623 Өгөөжбаян хангай 5515882 Ар тамсаг-1-2-2 451.813 Алт 2004-12-08 2034-12-08
50 MV-00010431 Алтандорнод Монгол 2112868 Тохойрол-88 41.5535 Алт 2005-09-14 2035-09-14
51 MV-00010614 Заамарын их алт 2670801 Урд дэлэн 26.1105 Алт 2005-10-07 2035-10-07
52 MV-00010875 Монголросцветмет 2550466 Улаан уул-2 30.0551 Алт 2005-11-30 2035-11-30
53 MV-00011430 Ньюпэрл 5010314 Туулын баруун дэнж 226.7146 Алт 2006-02-23 2037-02-12
54 MV-00011881 Хос-Хас 2100231 Ар тамсаг-1-1-1 320.1621 Алт 2004-12-08 2034-12-08
55 MV-00011882 Хос-Хас 2100231 Ар тамсаг-1-3-1 145.5269 Алт 2004-12-08 2034-12-08
56 MV-00012131 Монголросцветмет 2550466 Цагаан галт 32.5857 Алт 2006-10-24 2036-10-24
57 MV-00012325 Сонор трейд 2590565 Бэрх уул 506.468 Алт 2007-01-08 2037-01-08
58 MV-00012439 Заамар Гоулд 5935539 Цагаан чулуут 152.0018 Алт 2007-05-07 2037-05-07
59 MV-00012763 Уулсзаамар 2819996 Заамарын эх -2 200.6287 Алт 2007-10-03 2037-10-03
60 MV-00013278 Нэйшнл Химикал 2646455 Цайдам 192.313 Хүхэр 2008-02-19 2038-02-19
61 MV-00013357 ИЛТ ГОУЛД 5073189 Баянголын дэнж-6 64.6725 Алт 2008-03-10 2038-03-10
62 MV-00014707 Тод-Ундрага 2872943 Баянголын дэнж 237.8366 Алт 2009-02-02 2039-02-02
63 MV-00014920 Сутай цэнд 5047706 Тосонгийн гол 35.9779 Алт 2009-05-27 2039-05-27
64 MV-00015066 Жи Кэй Эм Кэй 5041589 Хадаттогой 206.4999 Алт 2009-08-13 2039-08-13
65 MV-00015424 Наран гоулд 6019935 Ар тамсаг 266.7073 Алт 2004-12-08 2034-12-08
66 MV-00015478 РЭДВУЛКАН 5292638 Ар наймганы дээд хэсэг 70.8664 Алт 2005-10-07 2035-10-07
67 MV-00015479 РЭДВУЛКАН 5292638 Ар наймганы доод хэсэг 163.7178 Алт 2005-10-07 2035-10-07
68 MV-00015480 РЭДВУЛКАН 5292638 Ар наймганы хөндийн дээд хэ 15.0041 Алт 1996-06-24 2026-06-24
69 MV-00015586 Жотойн Бажууна 5089417 Туул гол 135.7182 Алт 2010-05-28 2040-05-28
70 MV-00016710 Их алт 2556847 Урд дэлэн 2.8646 Алт 2005-10-07 2035-10-07
71 MV-00016718 Уулсзаамар 2819996 Урд дэлэнгийн дэнж 76.0405 Алт 1995-12-18 2025-12-18
72 MV-00016752 Хавтгайн хангайн хүрд 6183786 Баясгалантын дэнж 52.8771 Алт 2010-12-27 2040-12-27
73 MV-00016921 Асгат-Эрдэнэ 5266386 Улаан уул 24.3294 Алт 2011-09-30 2041-09-30
74 MV-00017020 Да шан хайрхан 5938988 Баянгол 14.6788 Алт 1998-01-23 2028-01-23
75 MV-00017100 АВДАРБАЯН 2040239 Улаан шивэртийн ам 28.4392 Алт 2002-09-19 2032-09-19
76 MV-00017147 Бумбат 2075652 Баг хайлаастын амны эх 166.0774 Алт 1999-07-30 2029-07-30
77 MV-00017156 Бумбат 2075652 Бумбат-188 46.1313 Алт 2004-07-06 2034-07-06
78 MV-00017157 Бумбат 2075652 Бумбат-197 39.6715 Алт 2004-07-06 2034-07-06
79 MV-00017158 Бумбат 2075652 Бумбат 115 24.4287 Алт 2003-11-11 2033-11-11
80 MV-00017159 Бумбат 2075652 Бумбат 56 24.4371 Алт 2003-11-11 2033-11-11
81 MV-00017160 Бумбат 2075652 Бумбат 24.4597 Алт 1997-11-14 2027-11-14
82 MV-00017198 Бумбат 2075652 Бумбат-5 71.1233 Алт 2012-11-02 2042-11-02
83 MV-00017274 Баян өндөр инвест 2779374 Галт 28.6587 Алт 2004-02-03 2034-02-03
84 MV-00017304 Тод-Ундрага 2872943 Баянголын дэнж-1 158.1623 Алт 2013-04-18 2043-04-18
85 MV-00017499 Нью Хаппи 5229049 Бор толгой 376.1828 Алт 2014-04-02 2044-04-02
86 MV-00017642 Тод-Ундрага 2872943 Баянголын дэнж-1 143.5547 Алт 2014-10-22 2044-10-22
87 MV-00017643 Тод-Ундрага 2872943 Баянголын дэнж-1 78.3321 Алт 2014-10-22 2044-10-22
88 MV-00017644 Тод-Ундрага 2872943 Баянголын дэнж-1 26.2852 Алт 2014-10-22 2044-10-22
89 MV-00018995 Эко алт 5722942 Баян голын эх 189.1053 Алт 2015-07-07 2045-07-07
90 MV-00019638 Гурван тамга 2091798 Бумбат-6 515.0567 Алт 2015-10-20 2045-10-20
91 MV-00019938 ИЛТ ГОУЛД 5073189 Бумбат-2 690.4023 Алт 2015-11-06 2045-11-06
92 MV-00020391 Эрхэсмайнинг 2787989 Ар тамсаг-1-3-2 273.4125 Алт 2004-12-08 2034-12-08
93 MV-00020426 Арголд 5720443 Баян-Овоот уул 66.4544 Алт 2016-01-04 2046-01-04
94 MV-00020427 Уулсзаамар 2819996 Урд дэлэн 30.8444 Алт 2005-10-07 2035-10-07
95 MV-00020428 Заамарын их алт 2670801 Урд дэлэн 152.7501 Алт 2005-10-07 2035-10-07
96 MV-00020429 Заамарын их алт 2670801 Урд дэлэн 207.1998 Алт 2005-10-07 2035-10-07
97 MV-00020430 Заамарын их алт 2670801 Урд дэлэн 533.3435 Алт 2005-10-07 2035-10-07
98 MV-00020483 Заамар Гоулд 5935539 Бумбат-3 612.6687 Алт 2016-03-04 2046-03-04
99 MV-00020484 ИЛТ ГОУЛД 5073189 Бумбат-1 630.0131 Алт 2016-03-04 2046-03-04
100 MV-00020579 говьметалл 5307031 Бор толгой 208.8272 Алт 2016-06-16 2046-06-16
101 MV-00020602 Ай Би Би Ай 5809797 Доргонот, Улаан ухаа 3506.938 Алт 2016-07-25 2046-07-25
102 MV-00020659 Гурван тамга 2091798 Бумбат-6 1042.9355 Алт 2016-10-17 2046-10-17
103 MV-00020693 ЭРД ХУЛ 2721643 Цоцгоны мухар 411.3115 Алт 2012-01-05 2042-01-05
104 MV-00020868 Заамар Гоулд 5935539 Хайлааст 81.544 Алт 1995-10-14 2025-10-14
105 MV-00020869 Гурван тамга 2091798 Хайлааст 178.117 Алт 1995-10-14 2025-10-14
106 MV-00020929 ЭРД ХУЛ 2721643 Цоцгоны мухар 1831.7747 Алт 2017-09-28 2047-09-28
107 MV-00020945 Монголросцветмет 2550466 Цагаан галт 554.6097 Алт 2017-10-16 2047-10-16
108 MV-00020955 Собт трейд 2650444 Ар тамсаг-1-1-2 336.0496 Алт 2004-12-08 2034-07-26
109 XV-00003828 Пл Майнинг 5926629 Доргонот, Улаан ухаа 1581.2298 2001-11-15 2017-11-15
110 XV-00008757 Заамар Гоулд 5935539 Бумбат-5 1585.6284 2004-11-15 2019-11-15
111 XV-00010326 Сутай цэнд 5047706 Тосонгийн гол 4937.7701 2005-08-22 2017-08-22
112 XV-00010342 Алтандорнод Монгол 2112868 Тохойрол-58 5.8824 2005-08-26 2012-08-26
113 XV-00011398 Эко алт 5722942 Бор толгой 1412.6847 2006-02-21 2018-02-21
114 XV-00012356 ЭРД ХУЛ 2721643 Цоцгоны мухар 0.3897 2007-02-02 2019-02-02
115 XV-00016224 Уянган 2555468 Зүүн дэнж 134.6665 2015-12-15 2018-12-15
116 XV-00017134 Алтандорнод Монгол 2112868 Галтын ам 1070.39 2002-10-07 2013-10-07
117 XV-00017149 Бумбат 2075652 Бумбат-7 23.7342 2004-11-15 2019-11-15
118 XV-00017150 Бумбат 2075652 Бумбат-4 1445.1193 2004-11-15 2019-11-15
119 XV-00017154 ИЛТ ГОУЛД 5073189 Бумбат-1 905.3534 2004-11-15 2019-11-15
120 XV-00019114 Монгол Метал Консалтинг 5946239 Аргал 1647.6751 2016-07-27 2019-07-27
121 XV-00020072 Даблью Ти Эл Ди 5936845 Завлай 1068.0078 2016-01-15 2019-01-15
122 XV-00020200 Арвин газар 6016022 Баашлай 1770.5941 2016-02-03 2019-02-03
123 XV-00020521 Монголросцветмет 2550466 Галтын талбай 1885.1697 2016-05-02 2019-05-02
124 XV-00020523 Монголросцветмет 2550466 Урт сайр 144.8288 2016-05-02 2019-05-02
125 XV-00020580 Монголросцветмет 2550466 Хашаат овоот даваат 2585.6472 2016-06-20 2019-06-20
126 XV-00020880 Эрдэнэсийн эрэг 6141536 Өвөр наймганы ам 15541.0755 2017-07-27 2020-07-27

Бичил уурхай

Нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа

 


8. ОРЧНЫ ДОРОЙТОЛ, БОХИРДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

 

 


 

Posted 2018 by baigaliorchin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: