+ Байгаль орчны мэдээллийн товчоо   Leave a comment

Орон нутаг, газар орны нэр: 

Газар нутгийн талбай:

Хүн амын тоо:

Газар зүй, байгаль орчны онцлог:

 


1. ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Газрын нэгдмэл сангийн тайлан
Тусгай хэрэгцээний газар нутаг
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

 


2. ГОЛ, УС, РАШААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Усны мэдээллийн сан
Булгууд
Гол, горхинууд
Нуур, тойром
Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газар
Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүс
Усны хяналт-шинжилгээний сүлжээ
Усны сав газар (тухайн орон нутаг хамаарах)
Газрын доорхи усны орд
Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс
Уст цэгүүд
Рашааны орд
Ус ашиглалтын мэдээлэл
Хаягдал ус хаях, зайлуулах цэгүүд
Усны барилга байгууламж

 


3. ОЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 


4. АМЬТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 


5. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь газар ашиглалт (зөвшөөрөл)
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь судалгаа, шинжилгээний ажил (зөвшөөрөл)

 


6. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Төсөл ба түүний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

 


7. АШИГТ МАЛТМАЛЫН (УУЛ УУРХАЙН) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Ашигт малтмалын үйл ажиллагаа (тусгай зөвшөөрөл)
Бичил уурхай
Нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа

 


8. ОРЧНЫ ДОРОЙТОЛ, БОХИРДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

 

 


 

Posted 2018 by baigaliorchin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: